GENEZA

GENEZA

Geneza powstania Klastra

Ideą "klastrowości" jest współpraca różnych podmiotów z tej samej gałęzi przemysłu oraz sektorów powiązanych. Podstawowymi powodami dla prowadzenia tego typu działalności są przede wszystkim następstwa globalizacji, które stwarzają sytuację zmuszającą do konkurowania już nie na skalę krajową lecz na skalę co najmniej regionalną a nawet globalną. Działania te, wymagają wspólnego środowiska, w którym to poszczególni partnerzy mogą dążyć do rozwijania efektywności swojej sprzedaży produktów i usług oraz obsługę swojego sektora gospodarki.

Każdy z krajów, samodzielnie podejmuje decyzje co do kształtu polityki klastrowej oraz zakresu wsparcia dla klastrów.

W przypadku, Francji jednym z kluczowych zadań klastrów jest działalność o charakterze badawczo-rozwojowym. Takie działania mają olbrzymi wpływ na wdrażanie innowacji w gospodarce. Przykładem
innego modelu polityki klastrowej są Niemcy. Rząd federalny przeznacza wielkie kwoty pieniędzy z funduszy publicznych, z zaznaczeniem, że są one równoważone z funduszami prywatnymi na politykę klastrową. Inaczej sytuacja wygląda w krajach skandynawskich, gdzie klastry są grupami przedsiębiorstw, działającymi w strukturze „płaskiej”, zwykle w skali regionalnej. 

Jak widać na powyższych przykładach, model rozwoju klastrów różni się w zależności od ich lokalizacji. Jednak dzielą one te same cele, czyli rozwój i badania, innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe oraz zapewnianie „środowiska” do wspólnego tworzenia się idei oraz planów rozwoju danych branż i regionów, między sektorem biznesowym a władzami danego kraju.

Powołanie Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW)

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 (oficjalnie UEFA Euro 2012), zorganizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę były przełomowym momentem w historii współpracy gospodarczej związanej z czasem wolnym w Regionie Morza Bałtyckiego.


Członkowie zespołu Sport Business School Finland podczas badań w ramach Euro 2012 w Sopocie

 

Jednym z wielu przykładów takiej współpracy było przeprowadzenie podczas Euro 2012 w Trójmieście projektów badawczych przez osoby z Sport Business School Finland. Badania te, skupiały się zarówno na obszarze wpływy tego wydarzenia na lokalną gospodarkę, jak również na badaniach zachowań i trendów konsumenckich.


Współpraca ta zapoczątkowała I. edycję Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego, na którym to została podpisana Gdańska Karta Marketingu Sportowego inicjująca działania na rzecz powołania BKPCW.Sygnatariusze Gdańskiej Karty Marketingu Sportowego

 

Dlatego po zakończeniu kongresu, Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) wraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), Areną Gdańsk Operator Sp. z o. o. (AGO) oraz Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS) rozpoczęły prace na rzecz powołania BKPCW z siedzibą w Gdańsku.

Dodatkowo do grona członków założycieli zostały zaproszone takie instytucje jak:, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG) oraz Fundacja Gdańska, Stowarzyszenie „Wiedza” i Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie (LOP). Podpisanie umowy pomiędzy partnerami nastąpiło 12 grudnia 2013r. o godz.12.00 na Stadionie PGE Arena.

Spotkanie założycielskie BKPCW

Dzięki różnorodności założycieli, BKPCW doskonale odzwierciedla definicję klastra stworzoną przez Ministerstwo Gospodarki RP łącząc ze sobą uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia wspierające firmy oraz samorządy. BKPCW pozwoli usystematyzować dotychczasowe osiągnięcia swoich członków oraz otworzy nowe możliwości biznesowego wykorzystania ich potencjału nie tylko na terenie Polski, ale i całego Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Raporty dotyczące polityk klastrowych...

...."Clusters are individuals"

z roku 2011
(do pobrania tutaj)

oraz

z roku 2012
(do pobrania tutaj)