CZŁONKOWIE

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Gdańsku (AWFiS)

Obecnie AWFiS jest uczelnią dwu wydziałową, zatrudniającą ponad 170 nauczycieli akademickich. Kształcimy 4200 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym uczelnia zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki.

W roku akademickim 2007/2008 uruchomiono dwa nowe kierunki studiów: sport i fizjoterapię.  Nasi absolwenci korzystają też z dodatkowych możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach instruktorskich i trenerskich. W miarę potrzeby prowadzone są również kursy kompensacyjne (np. dla prowadzących gimnastykę korekcyjną, kursy pilotów wycieczek)

 

Uczelnia aktywnie współpracuje z jednostkami administracji państwowej i organizacjami sportowymi w regionie. Współpraca ta dotyczy głównie rozwiązywania problemów kultury fizycznej - współdziałamy tu z odpowiednimi wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak również z określonymi związkami i klubami sportowymi.

Działalność  naukowo-badawcza  AWFiS dotyczy obszarów teorii sportu, teorii wychowania fizycznego, wysiłku fizycznego, sprawności motorycznej i zdrowotności z uwzględnieniem ich morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i biofizycznych uwarunkowań. Obejmuje ona  również edukacyjne aspekty historii kultury fizycznej oraz problemy organizacji ruchu turystycznego i ekonomiki turystyki. Ponadto współpracujemy z licznymi uczelniami, instytucjami i organizacjami zagranicznymi.